چکاپ قلب باید هر چند وقت انجام شود؟ نکات مهم مراقبتی