چگونه برای اکو آماده شویم؟شرایط بیمار برای تست اکو.