نحوه استفاده از برچسپ های مواد غذایی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی